Wat is dyslexie?


Informatie voor kinderen

In groep 3 begin je met leren lezen en schrijven. Eerst leer je alle letters herkennen en benoemen. En daarna leer je woordjes lezen. Als je leert lezen, dan herken je de woorden niet direct. Je spelt de woorden letter voor letter. Langzaam aan herken je steeds meer woorden direct en gaat het lezen steeds sneller.
Als je dyslexie hebt, gaat het lezen niet zo vanzelf. Het lijkt wel of je moeilijke letters en woorden steeds voor de eerste keer ziet. Ook kan het moeilijk zijn om een woord zonder fouten op te schrijven. Als je dyslexie hebt , kun je dus moeite hebben met lezen, schrijven of met allebei.


Informatie voor volwassenen
Definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (SDN):
“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.
Dyslectici hebben moeite met lezen en/of schrijven. Maar het is meer dan alleen problemen met taal. De dyslexie heeft ook invloed op de mondelinge communicatie en het organiseren van werk.
Voordat kinderen met het leesonderwijs beginnen kunnen ze al verwezen worden naar een (gespecialiseerde) logopedist. Zij hebben dan een logopedische stoornis die op de aanwezigheid van lees- en/of schrijfproblemen of dyslexie kan wijzen. Ook kunnen kinderen risicofactoren vertonen.

  • moeite met het onderscheiden, herkennen, hakken en plakken van spraakklanken.
  • articulatieproblemen
  • moeite met begrijpend luisteren, het vertellen van verhalen zowel mondeling als schriftelijk, woordvindingsproblemen

Hun behandeling vraagt om een andere aanpak dan bij kinderen die geen risicofactoren voor dyslexie hebben. Een vroege adequate begeleiding (werken met klanken en letters) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen maar verkleint wel de uitingsvorm ervan. De behandeling van een (gespecialiseerde) logopedist levert zo een grote bijdrage aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van de gevolgen.
Dyslexie is niet altijd goed te onderscheiden van andere taalproblemen. Dyslexie is dus niet altijd gemakkelijk te herkennen. Kinderen die niet goed kunnen lezen en spellen, kunnen hiervan ook last hebben bij andere vakken zoals rekenen en geschiedenis. Daardoor komt het nogal eens voor dat kinderen een hekel lijken te krijgen om naar school te gaan of op school ongeïnteresseerd of juist druk gedrag laten zien. Dit gedrag laten ze dan zien omdat het veel energie kost om de tekst te begrijpen of omdat de tekst gewoon te moeilijk is.
Er is een relatie tussen spraak-/ taalmoeilijkheden en dyslexie. Er zijn vier typen taalleerproblemen die ten grondslag liggen aan moeite met lezen, spellen en rekenen.

  • auditieve verwerkingsproblemen
  • spraakproblemen
  • grammaticale problemen
  • problemen met de betekenisverlening

Voor meer informatie: www.nvlf.nl

 

Copyright © Logopediepraktijk Kooter. All right Reserve.
Design by : John van de Pol.