Werkwijze van de praktijk

Afspraak maken
Het maken van een afspraak gebeurt bij voorkeur telefonisch.  Indien we niet in mogelijkheid zijn om te telefoon aan te nemen, zult u het antwoordapparaat treffen. U kunt dan uw gegevens (naam en telefoonnummer)  inspreken dan wordt u dezelfde dag nog teruggebeld. Binnen een week plannen wij een afspraak met u in.

Eerste bezoek
Tijdens het eerste bezoek dient u de volgende documenten bij u te hebben

  • een legitimatiebewijs van u of uw kind als de hulpvraag voor uw kind is
  • het pasje van de zorgverzekeraar
  • de verwijzing van de huisarts of specialist

Komt u via verwijzing, dan zal naast het informeren naar algemene gegevens en de hulpvraag, niet alleen de stoornis besproken worden maar ook de invloed die het heeft op je dagelijks leven.

Komt u via directe toegankelijkheid, dan zal door middel van een screening bepaald worden of u bij de logopedist op de juiste plek bent. Bij twijfel zal uw logopedist u adviseren contact met uw huisarts op te nemen. Logopedie is onder bepaalde voorwaarden direct toegankelijk. Dit betekent dat u ook zonder verwijzing van huisarts of specialist van onze diensten gebruik kunt maken. Dit geldt echter niet voor alle zorgverzekeraars. Informeer daarna bij uw zorgverzekeraar.

Onderzoek
Aan de hand van de hulpvraag zal er de volgende keer een onderzoek gedaan worden. Een voorbeeld van een onderzoek is een taaltest, articulatietest of een onderzoek naar de afwijkende mondgewoonten. Afhankelijk van het onderzoek kan dat meerdere afspraken in beslag nemen. Na afsluiting van het onderzoek wordt de uitkomst met u besproken. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt.

Behandelplan
Het behandelplan en de bijbehorende behandeldoelen worden met u besproken. Er worden afspraken gemaakt over het oefenen en het moment van evaluatie. Als u tijdens het oefenen op problemen stuit, of als u vragen heeft over de behandeling, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen. U hoeft niet te wachten tot de eerstvolgende behandeling.

Praktijkregels

Om de behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf de volgende informatie geven.

In principe vindt de behandeling zo veel mogelijk op een vast tijdstip plaats. Bij verhindering wordt u verzocht dit te melden bij de logopedist. De kosten van behandeling(en) die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd zijn voor uw rekening. Deze kosten kunnen dus niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
U wordt verzocht de afsprakenkaart bij elke volgende behandeling mee te nemen.
Als u tijdens het oefenen op problemen stuit, of als u vragen heeft over de behandeling, dan kunt u telefonisch contact opnemen. U hoeft niet te wachten tot de eerstvolgende behandeling.
De praktijk is 24 uur per dag telefonisch of per mail bereikbaar.
Als u van zorgverzekeraar verandert, dient u dit door te geven aan de logopedist.
Het tarief per zitting is conform de richtlijnen van uw zorgverzekeraar.
Een behandeling duurt meestal een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en het verslag.
Aan-huis-behandelingen vinden alleen op medische indicatie plaats.
Logopedische behandeling valt voor volwassenen onder het eigen risico. Kijk hiervoor op uw polis.
De verzekeraar vergoedt alleen de behandeling met verslaggeving aan de verwijzer.
Schoolbezoeken of verslagen op verzoek worden bij u in rekening gebracht.
Declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraars in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.
De betalingsvoorwaarden en behandelovereenkomst zijn verkrijgbaar bij de praktijk.
De praktijk werkt volgens de richtlijn Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
De praktijk beheert gegevens over patiënten. Daarbij houdt de praktijk zich aan de eisen van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Privacy Policy

Logopediepraktijk Kooter hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopediepraktijk Kooter houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als logopediepraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

 

 

Copyright © Logopediepraktijk Kooter. All right Reserve.
Design by : John van de Pol.