Kwaliteit

Kwaliteitsregister
Logopediepraktijk Kooter is:

  • kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dat wil zeggen dat de therapeut heeft voldaan aan de opleidingseisen en aan de door de beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen.   KP nr 49907120691
  • lid van de NVLF 
  • ingeschreven in het register van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en in het dyslexieregister van de NVLF.
  • lid van de LBRT.
  • ingeschreven als docent bij de CRKBO.

Beroepscode logopedie
Logopedisten zijn gebonden aan normen en waarden, vastgelegd in gedragsregels. Daarin staat bijvoorbeeld dat de logopedist de belangen van de cliënt op de eerste plaats stelt, dat hij geheimhoudingsplicht heeft en de cliënt zonder aanziens des persoons behandelt.

Als u vindt dat uw logopedist in strijd met deze beroepscode heeft gehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij het College. In de informatiemap in de wachtkamer kunt u de beroepscode vinden. Deze regels zijn ook te downloaden via de volgende link ‘Beroepscode voor Logopedisten’.

Privacy
Uw logopedist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen is in de logopediepraktijk een  behandelovereenkomst opgesteld.

Klachtenregeling
Omdat alle logopedisten sinds 1 januari 1995 wettelijk verplicht zijn een regeling te hebben getroffen voor de behandeling van klachten, heeft de NVLF samen met de NPCF de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn ingesteld. Hierbij kunnen zowel leden als niet-leden van de NVLF zich aansluiten. In het kader van deze regeling kunt u een klacht indienen over iedere logopedist, lid of geen lid van de NVLF.

Meer informatie over de klachtenregeling is te vinden in een brochure aanwezig in de praktijk.
U kunt de brochure ook downloaden via de volgende link Klachtenregeling Logopedie.

Patiëntveiligheid
Patiënten van logopedisten bevinden zich over het algemeen niet in risicovolle situaties. Dat betekent echter niet dat het onderwerp geen aandacht verdient van logopedisten. Zorg kan altijd beter en ook veiliger.
Bewustwording, maar vooral ook integratie van veiligheid, in het professionele handelen en de organisatie van het werk, is daarbij van belang.

Patiënten moeten er vanuit kunnen gaan dat zorginstellingen en zorgverleners er alles aan doen om hun behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar patiënten spelen ook een rol en kunnen en willen steeds vaker een bijdrage leveren aan een veilige zorg. Met hulp van een patiëntveiligheidskaart worden zowel patiënten als zorgverleners bewuster van de rol die patiënten kunnen spelen.

Op de kaarten staan steeds zes cartoons met tips voor de patiënt. Ook bevat elke kaart adviezen voor een goede voorbereiding van het bezoek aan de zorgverlener.
Er is een kaart bij slikklachten voor logopedie, diëtiek en ergotherapie.

Alle patiëntveiligheidskaarten zijn te vinden op www.mijnzorgveilig.nl

Copyright © Logopediepraktijk Kooter. All right Reserve.
Design by : John van de Pol.